Privacy

Laatste update: Juni 2022

Privacy is voor Inner Stance International B.V. (hierna “INN”) van groot belang. Zij gebruikt persoonsgegevens op een nette en veilige manier. In deze privacy statement legt zij uit hoe zij omgaat met privacy, welke gegevens zij verwerkt en met welk doel. Ook staat in deze privacy statement informatie over de rechten van betrokkenen.

Vragen of klachten over privacy kunnen gesteld worden aan mevrouw Vera Durahim (info@innerstance.com). De betrokkene kan ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Deze privacy statement kan tussentijds worden gewijzigd. Het is verstandig die regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen. Deze versie is laatst gewijzigd op 14 juni 2022.

Identiteit

INN: de besloten vennootschap Inner Stance International B.V.

Wijnstraat 41b

6101 AK Echt 

Nederland

KvK 85 05 19 85

info@innerstance.com

Welke persoonsgegevens worden gebruikt?

INN heeft zowel gegevens ter beschikking die verstrekt zijn door de betrokkene zelf alsook mogelijk gegevens die verstrekt zijn door derden.

Hieronder staat een overzicht van de doeleinden waarvoor INN persoonsgegevens verwerkt.

 

Doeleinde: Website-analytics.

Gegevens: IP-adres, surfgedrag.

Grondslag: Toestemming.

Bewaartermijn: Zes maanden na bezoek website.

   

Doeleinde: Nieuwsbrief.

Gegevens: Naam, e-mailadres, openingsgedrag.

Grondslag: Toestemming.

Bewaartermijn: Eén maand na het afmelden bij de nieuwsbrief.

 

Doeleinde: A/B testing.

Gegevens: IP-adres, surfgedrag.

Grondslag: Toestemming.

Bewaartermijn: Zes maanden na bezoek website.

   

Doeleinde: Evenementen.

Gegevens: Naam, adres, e-mailadres.

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn: Zes maanden na het evenement.

Toelichting: Wanneer een betrokkene zich aanmeldt voor een evenement gebruikt INN de daarbij verstrekte persoonsgegevens bij de organisatie van dat evenement.

 

Doeleinde: Retargeting, behaviourial targeting.

Gegevens: Surfgedrag, IP-adres, naam, telefoonnummer, e-mailadres.

Grondslag: Toestemming.

Bewaartermijn: Zes maanden na het evenement of bezoek website.

Toelichting: Onder retargeting wordt niet alleen begrepen het tonen van advertenties aan bezoekers van de website, maar ook het contacteren van deelnemers aan evenementen of leden van de nieuwsbrief om aan hen aanbiedingen te doen.

 

Doeleinde: Training coaches.

Gegevens: Video- en geluidsmateriaal coachingsessies.

Grondslag: Rechtmatig belang.

Bewaartermijn: Zes maanden na de opname.

Toelichting: Om haar coaches te trainen, gebruikt INN video- en geluidsmateriaal van coachingsessies. Dit materiaal wordt niet verstrekt aan derden buiten de coaches.

 

Doeleinde: E-mailverkeer.

Gegevens: E-mailadres, e-mails, naam, adres, telefoonnummer.

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst, rechtmatig belang.

Bewaartermijn: Zolang als nodig is voor dit doeleinde.

 

Doeleinde: Marketing.

Gegevens: Foto’s, video’s evenementen.

Grondslag: Rechtmatig belang.

Bewaartermijn: Zolang als nodig is voor dit doeleinde.

Toelichting: INN gebruikt video’s en foto’s van haar evenementen voor marketingdoeleinden. Zij verspreidt dit materiaal via diverse mediakanalen.

 

Doeleinde: Onderhoud IT-systemen.

Gegevens: Alle informatie die is verstrekt.

Grondslag: Rechtmatig belang.

Bewaartermijn: Zolang als nodig is voor dit doeleinde.

 

Doeleinde: Fraudeopsporing.

Gegevens: Alle informatie die is verstrekt.

Grondslag: Rechtmatig belang.

Bewaartermijn: Zolang als nodig is voor dit doeleinde.

Toelichting: Het is mogelijk dat INN in het kader van fraudeopsporing persoonsgegevens verwerkt. In dat geval zullen deze gegevens niet langer worden gebruikt dan nodig is voor dit doeleinde.

De rechten van betrokkene

De betrokkene heeft de volgende rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens en de verwerking daarvan:

Inzage

De betrokkene mag INN altijd verzoeken om inzage in zijn persoonsgegevens. Het overzicht omvat de verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingen en het doel van de verwerkingen. INN kan daarvoor een wettelijke vergoeding vragen.

Wijzigen

De betrokkene heeft het recht een verzoek in te dienen om zijn persoonsgegevens te wijzigen, verbeteren, aanvullen, verwijderen en afschermen.

Beperken van de verwerking

Onder voorwaarden, heeft de betrokkene het recht de verwerking van persoonsgegevens te beperken.

Bezwaar

Als INN een bepaalde verwerking uitvoert op basis van het gerechtvaardigd belang van haar of een derde, dan heeft betrokkene recht bezwaar te maken tegen die verwerking.

Overdracht van gegevens

Betrokkene heeft het recht zijn persoonsgegevens te verkrijgen. INN verstrekt die in een gestructureerde en gangbare vorm, die eenvoudig in andere gangbare systemen te openen valt.

Intrekken toestemming

De betrokkene heeft het recht gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken. Indien de gegevensverwerking plaatsvindt op die grondslag, zal INN die verwerking staken. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

INN reageert binnen één maand op een verzoek met betrekking tot deze rechten. Dergelijke verzoeken kunnen gericht worden aan mevrouw Vera Durahim (info@innerstance.com). INN motiveert een afwijzing altijd.

Ontvangers

De persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers en partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

Doorgifte aan derde land of organisatie

Het kan nodig zijn om persoonsgegevens door te geven aan een derde in een land buiten de Europese Economische Ruimte. Regelgeving op het gebied van privacybescherming is in die landen anders dan in Nederland. Daarom maakt INN gebruik van het Privacyshield, ofwel de EU Model Clauses, om de privacy van betrokkenen voor zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, vraagt INN toestemming om die persoonsgegevens door te geven aan landen zonder passend beschermingsniveau. Deze toestemming kan altijd worden ingetrokken. Een intrekking heeft geen terugwerkende kracht.

Cookies

INN gebruikt cookies om het bezoek naar haar website te analyseren en haar website op een deugdelijke wijze te doen functioneren. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die worden geïnstalleerd in het geheugen van een apparaat (computer, telefoon, tablet) bij het bezoek aan een website. De cookies kunnen het apparaat niet beschadigen. Met cookies bedoelt INN ook vergelijkbare technieken om informatie te verzamelen, zoals device fingerprinting.