Algemene voorwaarden

Laatste update: Juni 2022

Inner Stance International B.V. (KvK 85051985) (hierna: “INN”) verleent onder de naam “Inner Stance” coaching- en trainingsdiensten aan organisaties en professionals, daarvoor maakt zij gebruik van haar eigen “Straight-Line coaches”. Inner Stance is een handelsnaam van Inner Stance International B.V. Onder de naam Inner Stance ondersteunt INN coaches en trainers bij het versterken van hun coachings- en ondernemersvaardigheden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij INN diensten aanbiedt of levert. De bedoeling is om voor alle partijen duidelijkheid te scheppen, zodat discussies worden voorkomen. Daarom zijn deze voorwaarden in “klare taal” geschreven. Als er wordt gesproken over een “Deelnemer”, dan wordt daarmee iedere (rechts-)persoon bedoeld, die een overeenkomst aangaat met INN in het kader van het lidmaatschap (het volgen of bijwonen van een programma, training, lezing, event en/of andere dienst van INN). INN levert alleen diensten aan professionele personen (niet-consumenten).

1. Merkrechten

“Inner Stance”, “INNER STANCE”, “Straight-Line Coach”, “Straight-Line Coaching”, “Straight-Line Leadership” en “Straight-Line Business School”,  (hierna: “de Merken”) zijn (beeld-)merken van Inner Stance International B.V.  en Straight-Line Leadership Group B.V. De Deelnemer erkent deze merkrechten en zal die respecteren.

2. Geheimhouding

De Deelnemer is verplicht tot geheimhouding van alle door INN en andere deelnemers verstrekte informatie en gegevens jegens derden, ook na beëindiging van de dienstverlening. INN is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door haar vervaardigde en/of verstrekte teksten en andere materialen. INN zal op haar beurt voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van vertrouwelijke gegevens van de Deelnemer en die gegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de dienstverlening aan de Deelnemer. De Deelnemer geeft INN toestemming om de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken.

3. Beeldmateriaal

De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan INN voor gebruik en openbaarmaking voor promotie- alsook studiedoeleinden van, tijdens of rond een evenement gemaakte foto’s, film- en geluidsmateriaal, waarop de Deelnemer zichtbaar of hoorbaar is. Deze toestemming kan door de Deelnemer op ieder moment worden ingetrokken door middel van een schriftelijke verklaring aan INN. Het is de Deelnemer niet toegestaan om zelf dergelijk materiaal te maken of te publiceren of het door INN gemaakte materiaal te kopiëren en of te publiceren.

4. Betaling

Betalingen aan INN dienen binnen zeven dagen na de factuurdatum door INN ontvangen te zijn en in ieder geval moet het volledige bedrag zijn ontvangen voordat INN haar diensten moet leveren. Ingeval van wanbetaling door een Deelnemer zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, berekent INN buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor overige Deelnemers geldt dat zij ingeval van wanbetaling over de eerste 20.000 euro 15% incassokosten verschuldigd zijn aan INN, over het meerdere tot 40.000 euro 10%, over het meerdere tot 100.000 euro 8% en over het meerdere boven 100.000 euro 6%. Deze incassokosten worden op eerste verzoek van INN door de Deelnemer voldaan.

5. Annulering

De Deelnemer heeft tot twee weken na de aanmelding, doch uiterlijk tot één week voor de aanvang van het programma (indien dat eerder is), het recht de overeenkomst te annuleren. Dat dient schriftelijk te gebeuren. Bij een latere annulering is honderd procent van de kosten van het lidmaatschap verschuldigd, ongeacht de reden van annulering. Aanbetalingen worden nooit terugbetaald. INN heeft het recht de overeenkomst te annuleren als het naar haar inzicht niet mogelijk is om die voort te zetten. In dat geval zal de Deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd en krijgt de Deelnemer (naar keuze van INN) de mogelijkheid het programma op een later tijdstip alsnog te volgen tegen gelijke voorwaarden (waartoe ook behoort de mogelijkheid van het digitaal volgen) dan wel een deel van het verschuldigde bedrag, evenredig aan het reeds volbrachte deel van het lidmaatschap, terug te ontvangen.

6. Aansprakelijkheid

INN zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en de verstrekte informatie met zorg samenstellen. De Deelnemer erkent dat die informatie geen advies is en dat de Deelnemer zelf naar eigen inzicht en voor eigen risico de opgedane kennis kan toepassen. Om die reden kan de Deelnemer aan de verstrekte informatie ook geen rechten ontlenen. De aansprakelijkheid van INN is beperkt tot vergoeding van door de Deelnemer geleden schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding voor het kalenderjaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvindt en, mocht dit door een rechter onvoldoende worden geacht, in ieder geval maximaal tot het bedrag dat door de verzekeraar van INN in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Behoudens die schadevergoeding, is INN jegens de Deelnemer niet gehouden tot vergoeding van enige directe, indirecte of gevolgschade uit welke hoofde ook. Behalve bij opzet of bewuste roekeloosheid.

7. Geschillenbeslechting

Op de overeenkomsten tussen de Deelnemer en INN is Nederlands recht van toepassing. Indien de Opdrachtgever en INN een geschil hebben, zijn zij gehouden eerst te proberen dit geschil in onderling overleg op te lossen. Als geen oplossing wordt gevonden en het geschil tot een procedure leidt, is alleen de bevoegde rechtelijke instantie waar INN gevestigd is, bevoegd van het geschil kennis te nemen – voor zover de wetgever niet anders heeft bepaald. 

8. Inner Stance

INN en Straight-Line Leadership Group B.V. vinden het belangrijk dat bij het publiek geen enkele verwarring ontstaat over het begrip “Straight-Line coach”. Een deelnemer aan Inner Stance diensten zegt, door het van toepassing worden van deze algemene voorwaarden, toe zich te zullen houden aan de hierna volgende spelregels die daarmee ook gelden als algemene voorwaarden:

 • Een deelnemer aan INN diensten mag geen gebruik maken van de Merken (of varianten daarop), behalve voor zover dat bij deze spelregels wordt toegestaan.
 • Een deelnemer aan INN diensten mag vermelden dat hij een opleiding volgt bij INN. Wanneer een opleiding met goed gevolg is afgerond mag de deelnemer aan INN diensten vermelden dat hij een opleiding behaald heeft bij INN. De deelnemer aan INN diensten mag het logo van INN gebruiken bij deze vermelding.
 • Een deelnemer aan INN diensten mag niet vermelden of suggereren of de indruk wekken dat hij een opleiding volgt of heeft gevolgd bij Straight-Line Leadership (of één van de varianten op die naam).
 • Een deelnemer aan INN diensten mag niet vermelden, suggereren of de indruk wekken dat hij “Straight-Line Coach” (of een variant op die naam) is of is geweest.
 • Wanneer een deelnemer aan INN diensten twijfelt of een uiting volgens deze spelregels toegestaan is zal hij de uiting op voorhand ter goedkeuring voorleggen aan INN en Straight-Line Leadership Group B.V.
 • INN en Straight-Line Leadership Group B.V. bepaalt of een uiting in strijd is met deze spelregels of verwarring kan veroorzaken. Zij houdt bij haar oordeel rekening met de redelijkheid en billijkheid én motiveert een dergelijk oordeel altijd.
 • Een deelnemer aan INN diensten zal een uiting die (mogelijk) in strijd is met de spelregels op eerste verzoek van INN verwijderen of aanpassen.
 • Deze spelregels zijn van toepassing op alle uitingen, zowel online als offline als mondeling en schriftelijk en gelden ook voor derden die voor- of namens de deelnemer aan INN diensten werken.
 • Als de deelnemer aan INN diensten deze spelregels overtreedt dan is hij zonder ingebrekestelling onmiddellijk een boete aan INN verschuldigd van € 500,- per overtreding en vermeerderd met € 500,- per dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt. INN kan daarnaast ook nakoming van deze voorwaarden en vergoeding van de daadwerkelijk door haar geleden schade vorderen.
 • Op deze spelregels is hetzelfde recht van toepassing en dezelfde rechter bevoegd, als op de deelnemersovereenkomst.
 • Van deze spelregels kan alleen worden afgeweken na schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van INN.